Polityka prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Egis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Pilotów 71.  Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny
i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:

 • listownie na adres: Egis Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów,
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@egis.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 1. W celu realizacji umowy (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy), to jest do:
 • realizacji zamówienia na oferowane przez Egis produkty,
 • zapewnienia obsługi płatności,
 • realizacji usługi świadczonej przez Egis, w tym usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • obsługi zgłoszonej przez Ciebie reklamacji,
 • obsługi Twoich próśb i zapytań bezpośrednio związanych z zawartą umową,
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych realizacją umowy,
 • rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych związanych z realizacją umowy.
 1. Dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych).
 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Egis:
 • dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Egis, w tym
  dla celów analitycznych, statystycznych i profilowania,
 • obsługi Twoich próśb i zapytań, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną (w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych, przeciwdziałanie oszustwom
  i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu),
 • dla celów archiwalnych.

Informacja na temat profilowania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym w formie profilowania. Profilowanie służy do lepszego dobrania dla Ciebie materiałów i ofert dotyczących naszych produktów i usług. W celu profilowania wykorzystujemy informacje takie jak: typ/model urządzenia, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki, częstotliwość wizyt w naszych serwisach internetowych, odwiedzane strony, czas trwania wizyty, ocena skuteczności komunikacji prowadzonej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osoby, której dotyczy, i nie wpływa w podobny sposób na tę osobę.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie:

 • upoważnieni pracownicy Egis,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych – w niezbędnym zakresie – na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Egis, w szczególności: firmy logistyczne i kurierskie, firmy mailingowe, firmy obsługujące płatności elektroniczne.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami spoza spółki Egis.

Jak gromadzimy dane osobowe?

W przypadku zawarcia i realizacji umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. dla celów rachunkowych lub podatkowych), możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz prawa?

 • Prawo dostępu do danych
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Egis Sp. z o.o. – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
 • Prawo do przenoszenia
  Gdy Egis Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • Prawo do poprawiania danych
  Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych
 • Prawo do usunięcia danych
  Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Egis Sp. z o.o., z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • masz nieuregulowany dług wobec Egis Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności
 • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 • Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Egis Sp. z o.o.
  Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Egis Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wskażemy zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.
 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
  Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • edytując ustawienia swojego konta w naszych serwisach internetowych.
 • Prawo do ograniczenia:
  Masz prawo zażądać, aby Egis Sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Egis Sp. z o.o., wtedy Egis ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Egis Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli Egis Sp. z o.o. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.

Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych.

Uaktualnienia naszych zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności, na przykład o zmianach celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, lub zmianie Twoich praw.

Informacja o plikach cookies

1. W celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu używamy plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dane zbierane są automatycznie.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące. Dane te mogą być zbierane także przez podmioty niezależne od Egis Sp. z o.o., w tym za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk pokazujących, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na poprawę funkcjonalności Serwisu.
5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.