Aktywna Tablica edycja 2021

 1. /
 2. Aktywna Tablica edycja...

AKTYWNA TABLICA

to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymało ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa, natomiast do końca 2024 rząd planuje doposażyć w sprzęt ponad 13 000 szkół na kwotę 290 mln złotych!

Od początku istnienia programu “Aktywna Tablica”, nasza firma wyposaża szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu organu prowadzącego.

Podstawowy warunek dla szkół – dostęp do Internetu na poziomie min. 30Mb/s!

Beneficjenci programu w 2021 roku:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).

 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa – te nie otrzymują wkładu własnego).

Maksymalne kwoty wsparcia

 • 17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019
  • Szkoły ponadpodstawowe
 • 43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych
  • Szkoły podstawowe w których uczą sie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • 125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)

Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021r.

 • do 15 maja – składanie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół
  do organów prowadzących
 • do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie.

Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej MEiN, stronach kuratoriów oświaty oraz na naszej stronie internetowej.

Źródło informacji: MEiN

Do pobrania:*

*(Wnioski, zgodne z wytycznymi MEiN udostępnimy po aktualizacji ministerstwa).

 • Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego
 • Wniosek organu prowadzącego do wojewody

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 października 2020r Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – “Aktywna tablica” – Dziennik ustaw 1883.

 • Program Aktywna tablica – Uchwała.

 • Program Aktywna tablica – Załącznik do uchwały.

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie dotyczące urządzeń, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt dla Państwa szkoły lub placówki.

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenia sprzętu multimedialnego i interaktywnego obejmujące również montaż oraz szkolenie z obsługi urządzeń i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

telefon 12 410 86 10
komórka 724 999 106