Aktywna Tablica edycja 2024 – terminy, gotowe wnioski, zestawy, sprzęt, pomoc w wypełnianiu wniosków

 1. /
 2. Aktywna Tablica edycja 2024...
Aktywna tablica 2024 - terminy, gotowe wnioski, zestawy, sprzęt, pomoc w wypełnianiu wniosków

AKTYWNA TABLICA

to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymało ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa, natomiast w 2024 r. do przekazania szkołom na sprzęt komputerowy jest 55 mln zł.

Od początku istnienia programu „Aktywna Tablica”, nasza firma wyposaża szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu (finansowego lub rzeczowego) organu prowadzącego.

Podstawowy warunek dla szkół – dostęp do Internetu na poziomie min. 100Mb/s!

Beneficjenci programu w 2024 roku:*

* W programie mogą brać udział szkoły, które nie korzystały z niego w latach 2020, 2021,2022 i 2023.

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).

 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa i szkół za granicą – te nie otrzymują wkładu własnego).

Maksymalne kwoty wsparcia

 • 17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019
  • Szkoły ponadpodstawowe
 • 43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych
  • Szkoły podstawowe w których uczą sie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • 125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)

Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dziecko, które ma problemy z wypełnianiem standardów wymagań programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania (niższe możliwości intelektualne, dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja, dysortografia) oraz to, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie ze SPE to:

 • Uczniowie z ADHD
 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uczniowie niewidomi i słabo widzący
 • Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący
 • Uczniowie z autyzmem
 • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 • Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się
 • Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Uczniowie wybitnie zdolni

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2024 r.

 • do 15 maja – termin składania wniosków dla szkół oraz  do 30 maja dla organów prowadzących szkoły,
 • do 30 czerwca – termin rozpatrywania wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji,
 • do 31 sierpnia – termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły.

Do pobrania (nowe wnioski 2024 r):

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 1. Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe);
 2. Wniosek B dyrektora  – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 3. Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 4. Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 5. Wniosek organu prowadzącego;
 6. Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

UWAGA! 

Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.
Źródło: Informacja MEiN o edycji 2024 programu Aktywna Tablica.

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie dotyczące urządzeń, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt dla Państwa szkoły lub placówki.

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenia sprzętu multimedialnego i interaktywnego obejmujące również montaż oraz szkolenie z obsługi urządzeń i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

telefon 12 410 86 10
komórka 724 999 106