Aktywna Tablica edycja 2021

 1. /
 2. Aktywna Tablica edycja...

AKTYWNA TABLICA

to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymało ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa, natomiast do końca 2024 rząd planuje doposażyć w sprzęt ponad 13 000 szkół na kwotę 290 mln złotych!

Od początku istnienia programu „Aktywna Tablica”, nasza firma wyposaża szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu organu prowadzącego.

Podstawowy warunek dla szkół – dostęp do Internetu na poziomie min. 100Mb/s!

Beneficjenci programu w 2021 roku:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).

 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.

 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa – te nie otrzymują wkładu własnego).

Maksymalne kwoty wsparcia

 • 17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019
  • Szkoły ponadpodstawowe
 • 43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)
  • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych
  • Szkoły podstawowe w których uczą sie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • 125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)

Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021r.

 • do 3 września – termin składania wniosków dla szkół oraz 14 września dla organów prowadzących szkoły,
 • do 28 września – termin rozpatrywania wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji,
 • do 31 października – termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły.

Do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszelkie pytanie dotyczące urządzeń, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt dla Państwa szkoły lub placówki.

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenia sprzętu multimedialnego i interaktywnego obejmujące również montaż oraz szkolenie z obsługi urządzeń i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

telefon 12 410 86 10
komórka 724 999 106